Destilacija vodenom parom http://ilovekoi.fr/

PRAKTIKUM PREPARATIVNE ORGANSKE KEMIJE
Prvi je, i najčešći, destilacija vodenom parom. Upravo kvaliteta provođenja ovog načina izdvajanja čini razliku između terapeutskih i tzv. industrijskih eteričnih ulja. Industrijska eterična ulja dobivena su destilacijom na visokoj temperaturi i pri visokom tlaku, te imaju slabo ili nikakvo terapeutsko djelovanje, iako mogu imati ugodan miris.
Destilacija – Wikipedija
Postrojenje za proizvodnju eteričnih ulja radi na principu destilacije vodenom parom. Zasićena vodena para pritiska 0,5 bar proizvedena u odvojenom kotlu dovodi se u donji dio destilatora, prolazi kroz biljni materijal, a zatim zajedno sa parama etarskog ulja odlazi u kondenzator.
Destilator za destilaciju bilja VerVita Megahome cijena
destilacije vodenom parom rezultuje stvaranjem kanala kroz masu biljnog materijala, pri čemuse smanjuje efikasnost destilacije zbog njegovog lošegkontakta sa vodenom parom
TEHNOLOŠKE OPERACIJE destilacija vodenom parom
Destilacija (iz latinskog destillare „kapati“, odnosi se na kapanje kondenzata) je razdvajanje homogene smjese dviju ili više kapljevina različitih vrelišta na pojedine sastavnice. Zagrijavanjem smjese u kotlu ili destilacijskoj koloni do vrenja nastaje para bogatija sastavnicom nižega vrelišta koja je u dinamičkoj ravnoteži s kapljevitom fazom ().
Prerada aromaticnog i lekovitog bilja jan2010
Destilacija vodenom parom se isplati i onda kada je udio u ukupnom tlaku komponente koja destilira s vodom mali, ako je molekularna masa dotične tvari veća za nekoliko puta od molekularne mase vode (npr. nitrobenzen). Destilacija vodenom parom može se odvijati na tri načina: Destilacija vodom – u destilacijski kotao se stavi perforirana
Destilacija - Wikipedia
Parna destilacija je izvedena da postoji zaseban uređaj, generator vodene pare koja se odvodi u spremnik s biljnim materijalom. Ovo je najbolji način destilacije jer je biljni materijal u doticaju isključivo s vodenom parom, a ne vodom. Destilacija je i znanost i umjetnost.
Destilacija vodenom parom – Organic Bridge
Naša firma radi opremu za destilaciju vodenom parom zapremine od 5, 10, 30, 70 litara za laboratorijske I druge potrebe. Takođe u ponudi imamo i veće kapacitete. destilacija eteričnih ulja vodenom parom -destilaciono postrojenje DVK1000 sa kotlarnicom mail : office@ipc-proinz.com web: www.ipc-proinz.co m
s e l e c t a: PROIZVODNJA ETERIČNIH ULJA
destilacija vodenom parom Raoult-ov zakon: parcijalni pritisak pare bilo koje komponente p pa jednak je proizvodu napona pare čiste komponente p a i molskog udela komponente X a u tečnoj smeši p pa p a x a Dalton-ov zakon: ukupan pritisak smeše gasova jednak je zbiru njihovih parcijalnih pritisaka p p
Esencijalna ulja kao prirodni konzervansi | Royal Balm
destilacija (lat. destillatio: kapanje).. 1. Destilacija kapljevina, separacijski postupak kojim se isparivanjem, a zatim ukapljivanjem (kondenziranjem) pročišćavaju kapljevine (npr. destilacija vode) ili razdvajaju sastojci smjese kapljevina (npr. destilacija nafte). Destilacija je poznata odavno i može se prepoznati već u Aristotelovim spisima (384. do 322. pr. Kr.) pri spominjanju
Destilacija - Wikipedia destilacija vodenom parom
Uređaji za destilaciju vodenom parom sastoje se od tri osnovna dijela: kotao za destilaciju, kondenzator i floretinske boce (odjeljivač). Veća industrijska postrojenja često imaju odvojivu destilacijsku posudu za sirovinu (koš) i odvojeni parni kotao u kojem se dobiva para bilo za direktnu destilaciju ili za indirektno grijanje vode preko duplikatora.
destilacija | Hrvatska enciklopedija
Destilacija je fizikalni proces razdvajanja tečnih supstanci na osnovu razlike u tački ključanja.Najranija primjena destilacije je povezana sa proizvodnjom alkoholnih pića i esencijalnih ulja iz prirodnih preparata. Riječ destilacija potiče od latinske riječi destillare, što znači kapati i odnosi se na kapanje kondenzata. [1]
O eteričnim uljima — Lavanda Vuković Bitelić
Destilacija je fizikalni proces razdvajanja tečnih supstanci na osnovu razlike u tački ključanja. Supstance koje se ne miješaju s vodom mogu se prečišćavati destilacijom s vodenom parom, čime se omogućava da supstanca isparava na nižoj temperaturi. [3] Također pogledajte.